Dětský domov žatec

Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec
Pražská 808
438 01 Žatec

Dětský domov:
415711463
415 210 842

Škola:
415 710 795

ddzatec@seznam.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz

Zřizovatelem je

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2018

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola:  415710795              fax: 415710795, 415710588               E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588,       škola 415 710 795        

                                                                  

Kritéria přijímacího řízení

určeného nejen pro žáky s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

- ke studiu na střední škole v učebním oboru 69-54-E/01, Provozní služby:

*      splnění povinné školní docházky

*   pohovor

*    podmínkou přijetí nemusí být doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/02, Praktická škola dvouletá:

*      splnění povinné školní docházky

*   pohovor

*    doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/01, Praktická škola jednoletá:

*       splnění povinné školní docházky

*    doporučení školského poradenského zařízení

 

Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková, ředitelka

 

 

 

Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018 – 2019

 

Termín pro odevzdání přihlášky:    do 1. března 2018

 

Termín pro 1. kolo přijímacího řízení:      

    18. dubna od 10.00 hod se koná informativní schůzka

 

Přihlášky uchazečů ke studiu a jejich evidence:

 

Přihlášky budou přijímány na aktuálních formulářích, součástí přihlášky je:

a)      posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka – uchazeče,

b)      vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud není přihláška vyplněna a potvrzena ZŠ)

c)      doporučení školského poradenského zařízení z důvodu nastavení podpůrných opatření – je možné dodat v pozdějším termínu,

 

Pokud budou dokládány kopie vysvědčení, musí být úředně ověřené. Originály vysvědčení, budou okopírovány a ověřeny na naší škole.    

 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 31. 10. 2016 - dále jen vyhláška:

Podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky jsou součástí přihlášky následující doklady nebo jejich ověřené kopie:

a)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)      vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

d)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

e)      doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,

f)        doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,

g)       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

h)      doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

i)        doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

j)        osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

 

 

Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu:

Na webových stránkách školy – www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

 

 V pozvánce k návštěvě školy bude uvedeno registrační číslo žáka.