Dětský domov žatec

Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec
Pražská 808
438 01 Žatec

Dětský domov:
415711463
415 210 842

Škola:
415 710 795

ddzatec@seznam.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz

Zřizovatelem je

2.kolo PŘ 2018-2019 KÚ

Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018 – 2019

 

Termín pro odevzdání přihlášky:      do 18.06.2018

 

Termín pro 2. kolo přijímacího řízení:       

20. června od 10.00 hod se koná informativní schůzka

 

2. kolo přijímacího řízení – informace

- určené nejen pro žáky s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

Obor vzdělání - název

KKOV

forma

počet volných míst

termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení

termín 2. kola přijímacího řízení

Provozní služby

69-54-E/01

denní

10

18.06.2018

20.06.2018

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

denní

6

18.06.2018

20.06.2018

Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

denní

4

18.06.2018

20.06.2018

Přihlášky uchazečů ke studiu a jejich evidence:

 

Přihlášky budou přijímány na aktuálních formulářích, součástí přihlášky je:

a)     posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka – uchazeče,

b)     vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud není přihláška vyplněna a potvrzena ZŠ)

c)     doporučení školského poradenského zařízení z důvodu nastavení podpůrných opatření – je možné dodat v pozdějším termínu,

 

Pokud budou dokládány kopie vysvědčení, musí být úředně ověřené. Originály vysvědčení, budou okopírovány a ověřeny na naší škole.        

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 31. 10. 2016 - dále jen vyhláška:

Podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky jsou součástí přihlášky následující doklady nebo jejich ověřené kopie:

a)     vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)     vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)      lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu:

Na webových stránkách školy – www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

 Z důvodu zajištění ochrany dat bude v  pozvánce k návštěvě školy uvedeno registrační číslo.

 

Kritéria přijímacího řízení

určeného nejen pro žáky s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

- ke studiu na střední škole v učebním oboru 69-54-E/01, Provozní služby:

*      splnění povinné školní docházky

*   pohovor

*    podmínkou přijetí nemusí být doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/02, Praktická škola dvouletá:

*      splnění povinné školní docházky

*   pohovor

*    doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/01, Praktická škola jednoletá:

*       splnění povinné školní docházky

*    doporučení školského poradenského zařízení

 

Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková, ředitelka

 

....

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2018

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola:  415710795              fax: 415710795, 415710588               E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588,       škola 415 710 795        

                                                                  

Kritéria přijímacího řízení

určeného nejen pro žáky s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

- ke studiu na střední škole v učebním oboru 69-54-E/01, Provozní služby:

*      splnění povinné školní docházky

*   pohovor

*    podmínkou přijetí nemusí být doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/02, Praktická škola dvouletá:

*      splnění povinné školní docházky

*   pohovor

*    doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/01, Praktická škola jednoletá:

*       splnění povinné školní docházky

*    doporučení školského poradenského zařízení

 

Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková, ředitelka

 

 

 

Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018 – 2019

 

Termín pro odevzdání přihlášky:    do 1. března 2018

 

Termín pro 1. kolo přijímacího řízení:      

    18. dubna od 10.00 hod se koná informativní schůzka

 

Přihlášky uchazečů ke studiu a jejich evidence:

 

Přihlášky budou přijímány na aktuálních formulářích, součástí přihlášky je:

a)      posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka – uchazeče,

b)      vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud není přihláška vyplněna a potvrzena ZŠ)

c)      doporučení školského poradenského zařízení z důvodu nastavení podpůrných opatření – je možné dodat v pozdějším termínu,

 

Pokud budou dokládány kopie vysvědčení, musí být úředně ověřené. Originály vysvědčení, budou okopírovány a ověřeny na naší škole.    

 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 31. 10. 2016 - dále jen vyhláška:

Podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky jsou součástí přihlášky následující doklady nebo jejich ověřené kopie:

a)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)      vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

d)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

e)      doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,

f)        doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,

g)       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

h)      doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

i)        doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

j)        osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

 

 

Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu:

Na webových stránkách školy – www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

 

 V pozvánce k návštěvě školy bude uvedeno registrační číslo žáka.

 

 

 

 

....

Den otevřených dveří Únor 2018

j0299171Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec

Pořádá

Den otevřených dveří

 Co získáte ?   Informace o nabízených vzdělávacích oborech

   Kde ?   V ulici Svatopluka Čecha 2773 v Žatci

   Kdy ?   13. – 14. února 2018 od 10.00 do 16.00 hodin

 

Srdečně vás zveme na prohlídku naší školy a nabízíme vám vzdělávání v oborech:

 

Ø Provozní služby, dvouletý učební obor, získání výučního listu

Ø  Praktická škola jednoletá, získání závěrečného vysvědčení

Ø Praktická škola dvouletá, získání závěrečného vysvědčení

 

Přijďte se podívat, jak se učíme.

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

 

 

Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. Na našich internetových stránkách www.ddzatec.cz  získáte další potřebné informace. Kontakty na školu:  415 710 795, 731 583 308

 

Na jakou školu se mohu přihlásit a mám šanci uspět?

 

Chtěli byste studovat zajímavý obor a získat výuční list?  Nabízíme vám studium ve dvouletém učebním oboru Provozní služby, ve studijním oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, kde žáci získají střední vzdělání.

Dvouletý studijní obor Provozní služby, je vhodný nejen pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ke studiu mohou být přijati žáci i z nižšího ročníku základní školy. Zájemci o studium mohou být přijati s větším časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Výuka probíhá v klidu a s ohledem na individuální schopnosti žáků. Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením k internetu, interaktivními tabulemi a odbornými učebnami. Mezi povinné předměty je zařazen anglický jazyk.  Odborné předměty jsou vyučovány v souladu s potřebami trhu práce tak, aby absolventi byli schopni zapojit se do pracovního procesu. Na praktické dovednosti je kladen velký důraz. Odborný výcvik probíhá pod dohledem odborníků na vybraných pracovištích v Žatci.

 Žáci získávají výuční list.

 

Absolventi se mohou ucházet o zaměstnání jako pomocní pracovníci ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v podnicích veřejného stravování a na jiných místech soukromého i státního sektoru. Mohou dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.

Jednoletý a dvouletý studijní obor Praktická škola, je vhodný pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ke studiu přijímáme i žáky z nižšího ročníku základní školy a základní školy speciální. Zájemci o studium mohou být přijati s větším časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Ve škole se učí převážně předměty odborně praktické, například rodinná a zdravotní výchova, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů. Je dbáno, aby výuka probíhala v klidu, volným tempem, aby studenti nebyli přetěžováni. Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením k internetu, interaktivními tabulemi a odbornými učebnami. Mezi povinné předměty je zařazen anglický jazyk. Na praktické dovednosti je kladen velký důraz. Po odchodu ze školy jsou absolventi velmi dobře připraveni na vedení vlastní domácnosti.

Absolventi školy jsou připravováni pro rodinný život i pro výkon jednoduchých činností v budoucím zaměstnání. Mohou se ucházet o zaměstnání jako pomocní pracovníci ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v podnicích veřejného stravování a na jiných místech soukromého i státního sektoru. Po úspěšném absolvování dvouleté praktické školy mohou dívky nebo chlapci pokračovat ve studiu na odborném učilišti. Škola zajišťuje i stravování.

 

Podrobnější informace o studiu je možné získat přímo ve škole nebo telefonicky na čísle telefonu 415 710 795, 731 583 308. Na našich internetových stránkách www.ddzatec.cz  získáte potřebné informace. Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

 

 

 

....
Starší články ...
Vánoční dům
TESCO pro děti
PRAHA STROMOVKA - BĚHÁME PRO DĚTI
Teribear hýbe Prahou
Národní divadlo - Balet La Bayadere
PECKA CUP 2017
Fabulix
Výlet do pražské ZOO 2017
Benefiční koncert dětského domova v Žatci
Svatojánská pouť v Želči
Výlet směr Úštěk a okolí
Sálový fotbal
Sobota na horách
Muzikál Ať žijí duchové
Na horách
Návštěva Aquapalace v Čestlicích
Zimní pohádka
Poděkování společnosti Kaufland
Návštěva vánoční pohádky